วิดีโอกิจกรรม
เดินหน้า จะนะ 2560 จับมือกัน สร้างสรรค์ บ้านเรา....จะนะเมืองหลวงนกเขาชวาเสียง....จะนะดินแดนปลูกส้มจุก....จะนะแหล่งอาหารทะเล...จะนะพื้นที่ปลอดเหตุ ผู้คนปลอดภัย...จะนะเมืองพหุวัฒนธรรม
ข่าวเทศบาล/อบต.ในอำเภอจะนะ
อำเภอจะนะ
พื้นที่ 502.98 ตร.กม.
ประชากรชาย 47,733 คน
ประชากรหญิง 48,576 คน
รวมทั้งหมด 96,309 คน
เทศบาล/อบต. 15 แห่ง
ช่วงกิจกรรม
กิจกรรม
หน่วยงาน

    ---------- ไม่มีข้อมูลกิจกรรมที่จะแสดง ----------